Phạm Ngọc Anh – Mr Why

Trần Lâm là một người tuyệt trong thế giới marketing online và lĩnh vực kinh doanh thông tin. Tôi và Lâm rất thường xuyên cùng nhau trao đổi ý tưởng.