Đọc lại, ghi nhớ 5 bài học quan trọng của Jim Rohn, thầy của những người thầy.

Posted Leave a commentPosted in ĐỘNG LỰC

Bài học đang diễn ra mỗi giây phút 1. Ưu tiên phát triển bản thân Luôn nhớ rằng bạn được trả lương bằng giá trị bạn mang lại cho thị trường chứ không phải được trả lương bằng thời gian làm việc. Vì vậy, nếu bạn vẫn có mức thu nhập như cũ, hãy học […]